Agromakelaardij Over Reilink en Reilink
 
 

Pacht en erfpacht

Pachtadviezen en erfpacht.

Het omgaan met pacht vereist specialistische kennis en ervaring. Willem Reilink geeft al vanaf het starten van de onderneming advies op het gebied van pachtzaken. Onze kennis en ervaring houden wij in stand door onze organisatie steeds door te ontwikkelen en de marktontwikkelingen te volgen en te benutten.

Pachtadviezen

Het agrarisch in gebruik geven van grond onder welke benaming ook, valt onder de dwingendrechtelijke bepalingen van het pachtrecht, opgenomen in boek 7 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het pachtrecht kent een aantal pachtvormen. Door de juiste pachtvorm te kiezen, kunt u als grondeigenaar weer over de grond beschikken wanneer u dat wilt.
Daarnaast kent het pachtrecht een aantal rechtsgronden om bestaande pachtovereenkomsten te beëindigen of om te zetten in een meer geliberaliseerde vorm. Bij het aangaan van de pachtovereenkomst kunnen cq moeten er afspraken worden gemaakt over verrekening van productierechten en over door de pachter gedane investeringen. Dit wordt genoemd het Melioratierecht.

Aangeboden dienst

Reilink Agromakelaardij kan pachtadviezen geven door onder meer de volgende werkzaamheden voor u te verrichten:

  • Het geven van advies over bestaande pachtovereenkomsten. 
  • Het geven van advies over het tijdelijk of langdurig in gebruik geven van grond. 
  • Het adviseren over het wel of niet instemmen met indeplaatsstelling door aan- en bloedverwanten van een pachter. 
  • Het adviseren over de mogelijkheid voor het opzeggen/beëindigen van de pachtovereenkomst (bijvoorbeeld bij bestemmingswijziging). 
  • Het adviseren over de hoogte van de pachtprijs voor landerijen, woningen en bedrijfsgebouwen. 
  • Het doorvoeren van (in de toekomst jaarlijkse) pachtprijswijzigingen.
  • Adviseren over de financiële afwikkeling van productierechten
  • het laten registreren van de pachtovereenkomst bij de betreffende Grondkamer

Erfpacht:

Het erfpacht is in tegenstelling tot de pacht een beperkt zakelijk recht. De overeenkomst is vormvrij, d.w.z. u kunt bijna alles opnemen in de overkomst naast natuurlijk de looptijd, de jaarlijks te betalen vergoeding (canon) etc. Een erfpachter kan ook op basis van zijn erfpachtovereenkosmt een hypothecaire lening aangaan. Een grote gelijkenis met erfpacht heeft het opstalrecht, de periodieke betaling bij erfpacht heet canon en bij het opstalrecht heet deze retributie. De volle eigendom wordt bij erfpacht gesplitst in bloot eigendom voor de eigenaar en erfpacht voor de erfpachter.

Voor advies over erfpachtzaken bent u ook bij Reilink Agromakelaarij aan het juiste adres.

Duidelijk, deskundig en discreet!

 

 

 
 
     
  Nieuw voor ondernemers